Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo El-Sun Czarnochowice 288, 32-020 Wieliczka, NIP: 8631703399, adres e-mail: biuro@el-sun.pl, tel: 793 085 640;
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych tj. Pana Piotra Śpiewaka z którym w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: iodspiewak@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 793-33-12-12
3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych dla następujących celów w zależności od Pana/Pani roli stanowią:

  • realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania współpracy;
  • dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;
  • realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
  • realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
  • wypełnianie obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
  • dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochronie przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy;
  • analityka i weryfikacja kontrahenta – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu prognoz, przeprowadzaniu tzw. białego wywiadu kontrahenta oraz badaniu Pana/Pani satysfakcji ze współpracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;
  • komunikacja pomiędzy Stronami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;
  • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promujących prowadzoną przez Administratora działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres trwania współpracy albo do chwili złożenia sprzeciwu.

    4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowej realizacji łączącego Administratora Danych stosunku prawnego.
    5. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług księgowo- kadrowych, prawnych, doradczych, IT, spedycyjnych i przewozowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
    6. Pana/Pani dane nie będą przekazane do państw trzecich. Dane mogą być udostępnianie podmiotom wchodzącym w skład grupy Przedsiębiorstwa EL-SUN.
    7. Przetwarzane przez Administratora Pana/Pani dane mogą pochodzić z publicznych rejestrów, informacji uzyskanych z wywiadowni gospodarczych lub w inny sposób upublicznionych.
    8. Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:

    • dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
    • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane wyłącznie na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
    • przenoszenia swoich danych osobowych,
    • żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń).
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    9. Ponadto informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.